Vånga kyrka

Vånga är en medeltida socken i Östergötland och finns omnämnd som Wanga 1393. Under äldre medeltid, troligen 1200-tal, byggdes en stenkyrka helgad åt Sankt Olof. Kyrkan tillbyggdes senare med ett större kor, en sakristia jämte ytterligare en tillbyggnad i norr.

Under senare delen av 1800-talet lämnades kyrkan att förfalla och revs slutligen med
undantag av sakristian som bevarades som gravkapell.

År 1821 bildades en byggnadsfond för uppförandet av en ny, rymligare kyrka. På
rekommendation av greve Spens på Grensholm beställdes ritningar 1856 av arkitekten
Fredrik Wilhelm Scholander (1816-1881). Åren 1862-1864 uppfördes en ny kyrka i nygotisk
stil strax söder om den gamla.

En brand 1959 lämnade bara murarna kvar och arkitekten Erik Lundberg fick i uppdrag att
återuppbygga kyrkan. Exteriören och planlösningen bevarades medan kyrkorummet fick en modern gestaltning och inredning, som är starkt präglad av Lundberg.
Den nyare delen av kyrkogården, som ligger vid den återuppförda kyrkan, är välvårdad och gravvårdarna är blandade. En större gravvård med staket reser sig på kyrkans vänstra sida. Det är Carl Gustaf Spens familjegrav och inskriptionen på stenen lyder (något svårtydd):

Major Greve
Carl Gustaf Spens
1792 – 1844
Och hans maka
Dorothea Cronacker
1798 – 1868

Landshövding och Generalmajor
Greve
Gustaf Harald Spens
1827 – 1914
Och hans maka
Ebba von Seth
1829 – 1892

FAMILJEGRAV

vangagrav