Sköldinge kyrka

Sköldinge kyrka, Södermanland.

Minneshallen i det Ryningska gravkoret avskiljs från kyrkorummet av ett smidesgaller. År 1669 gjordes detta graciösa smidesgaller till Bååtska gravkoret i Sorunda kyrka i Södermanland. Där blev det överflödigt och uppsattes då i Sköldinge. När gallret skulle monteras i Sköldinge visade det sig vara för stort, ty de bägge sidostyckena är till en tredjedel inmurade i väggen. Det är troligt att Sköldinge genom ätten Fleming, då innehavare av Holbonäs, fick överta gallret från sina släktingar i Sorunda, som då i sin tur övertagit det Bååtska gravkoret på norra sidan av kyrkan, där gallret ursprungligen varit placerat, då de hade helt andra planer för det gravkoret, nämligen ett gravmonumet.


Detalj av det vackra och graciösa smidesgallret. Foto: Bengt O Nilsson

Inskriftstavlan över gallret, uppsatt betydligt senare än hallrets ankomsttid till Sköldinge, är värd att återge i all sin högtravande tidstypiska anstolthet:

”Hög-wälborna Fru Grefwinnan / BEATA IAQVETTA RIBBING, / Uti hwilken den Höga Försynen samlat / Både Börd, Dygd och Wälmåga / Ifrån ädelborne Slägter, / Ribbingar, Flemingar, Båtar och Sten-bockar, / Äger för sitt Ädla Stoft sin sista hwjla / I denna sine fäders Graf / Hon har welat wara den sista / För hwilken denna Graf skal öpnas / Och är / Denne Hennes yttersta wilja / Guds Huses winning.” Denna sidan av tavlan är vänd mot kyrkorummet, för betraktaren att begrunda. Baksidan av tavlan har följande inskrift: ”Grefwinnan war gift / Med twenne Höga Herrar / Den förra / Presidenten wid Kongl. Ammiralitets Collegium / Fri Herren / CARL HANS WACHTMEISTER, / Hwilkens andelösa mull hwjlar i denna grift / Den senare / Hofmarschalken, ÖfwerHof. Jägmästaren och Riddaren / Gref CARL GUSTAV SPENS, / Hwilkens Stoft gömmes af des Faders graf / I Floda Kyrka. / Begge Hennes Ägtenskap / Woro rätta prof af en obefläckad dÿgd / Emellan förbundne hjertan.”

Fru Beata J. Ribbing sällades till sina förfäder 30 januari 1760 och begravdes i Sköldinge kyrka jämte sin första make.