Brev till Jakob Spens 1701

Brev till Jakob Spens 1701 komplett tolkning av Carl-Gustaf 2012

www.karlxii.se

1/49

Carl med Guds Nåde, Sweriges, Giöthes och Wändes
konung, Storfurste till Finland, Hertig uthi Skåne, Est-
land, Lifland, Carelen, Brehmen, Verden, Stettin, Pom-
mern, Casuben och Wänden: Förste till Rügen:
Herre öfver Ingermanland och Wissmar: så och
Pfaltzgrefwe wid Rhein, i Beijern, till
Jülich, Clewe och Bergen Hertig.

Wår ynnest och nådiga benägenhet med Gud Alsmäch-
tig, Tro man och General Major; Såsom Wij gier-
na sedt, att I wed den sidste actionen jämwähl hade
kunnat giöra Eder mästare af sielfwa klostret
wed Pitskur, men sådant den gången intet kunnat haf-
wer kunnat skee i mangell af nödiga mörsere
och stycken, altså och emädan Wij så wäl här
som i Dorpt hafwe giordt den anstalte at Twen-
ne mörsare och fyra sexpundiga stycken med
alt dess tillbehör skohle uthi Dorpt stå i bered-
skap till Edre widare ordres, samth beordrat
General Adjutanten Lagercrona at förfoga
sig dijt till at giöra anstalt så om nödig pro-
visions i beredskap hållande, där så skulle behöf-
was, som om bem:te Artolleries skyndsamme

2/49

fortskaffande, enär I detsamma åtstunda i Ty är här-
med till Eder Wår nådiga willia och befallning, at
I ju förr ju heller giöre Eder färdig at attaquera
samma ort, hwartill I kunna taga Lif Regemen-
tet, Grefve dela Gardies Bataillon sampt man-
skapet uthur Marienburg och de andra små Guarni-
zonerna, lembnandes nödig besättning i Marien-
burg, men på de andra ställen allenast en lijten
wackt. I hafwe med General Adjutanten Lager-
crona at correspondera om det som I till denne
expeditionens werkställande behöfver, medan
han har Wåra ordres att gå Eder därutinnan
tillhanda, och Wij befalla Eder Gud Alsmächtig,
nådel: hufwudquarteret Lais d: 18 Februarj
A:o 1701         Carolus

/C. Piper

*****

3/49

Carl medh Guds Nåde, Sweriges,
Göthes och Wendes Konung, Storfurste till
Finland, Hertig uti Skåne, Estland, Lif-
land, Carelen, Bremen, Verden, Stettin, Pom-
mern, Cassuben och Wenden, Furste till Rügen,
Herre öfver Ingermanland och Wissmar, så och
Pfalzgrefve wid Rhein, i Beijern. till Jülich, Cleve och Bergen hertig.

Wår ynnest och nådiga benägenhet medh
Gudh Allsmächtige Troo-Mann och
General Major; Wij hafve i nåder
sedt uthaf Eder underdånige insände re-
lation huru dhet är afluppit med dhen
action I förehafft för Pitschur, Och som
Wij låte oss wälbehaga Edert dherwidh för-
de conduite så hafwe Wij intet förbijgå
wehlat dheröfwer att betyga emoth Eder Wårt
nådiga nöije, kunnandes I på sådant sätt
alltijdh giöra Eder försäkrat om Wår nådh

4/49

och ynnest, och Wij befalle Eder Gudh alls-
mächtig nådeligen. Hufvudquarteret
Lais d: 18 Februarij 1701
Carolus

/C. Piper

*****

5/49

Carl medh Guds Nåde, Sweriges, Götes och Wendes Ko-
nung, Storförste till Finland; Hertig uthi Skåne, Estland, Lif-
land, Carelen, Bremen, Verden, Stettin, Pommern, Cassu-
ben och Wenden, Förste till Rügen; Herre öfver Ingermanland
och Wissmar, så och Pfalz Grefve widh Rhein, i Beijern, till
Jülich, Cleve och Bergen hertigh.

Wår ynnest och nådiga benägenhet med Guds altsmäktig. Troo
Mann och General Major, Wij see uthur Eder underdånige skrif-
welse dat: d 2 hujus hurusom Lieut: Dÿkerts betiente på lättfär-
digt wijs uthi Quarteret har ihjälstuckit Trompetaren av Kongs-
örs Compagniet och som I underdånigst förfråge, antingen bem:te
saak skall afdömmas widh krigsrätten eller Delinquenten föras
till Dorpt dersammastädes af fiscalen att anklagas. Så ländar
eder deruppå till nådigt swar, dhet hafva I uthaf Krigsrätten att
låta afdömma samma saak. Och Wij befalla Eder Guds altsmäg-
tig nådeligen. HufwudQuarteret Lais d:n 7 April 1701
Carolus

/ C Piper

6/49

Utanpåskrift/Kuvert:

Till Oss älskelig Wår Tro Man
General major af Cavalleriet och
Öfwerste för Wårt LifRegemente
till häst, wälborne Baron
Jacob Spens

… à Lagnits

*****

Welbohrne Herr Generall Major och Öfwerste

Wij see uthur eder till oss underdånige be-
rättelse om den förrättning som
dhett af eder uthsändhe partij uthi
fiendens landh giordt, hwilkett
wij i nåder wäll optagen, dock
som wij i nåder resolverat att hereffter
alt brennandhe uthi Ryssland onö-
digt wiss instellas böör, så hafwer
I fuller medh partiers uthsendan-
dhe att contribuera och sökia att
giöra fienden afbreck. dock till al-
la poster weta låta att ingen
understoor sigh wijdare ock uthan ser-
deles orsak att brenna, I hafwen

7/49

ock att låta färfärdiga ett richtigt
journall öfwer alt thett som sedan
Eder ankombst på den orten passerat
är, sambt att öfwersten Slippenbach
ock öfwersteLeutnanten Romanowitz
giör dhett samma för de tijdor dhe för
eder ankombst hwarett dher på orten
commenderadhe. Wij låta Eder uthi
nåder weta att wij till hästarnass
opkiöpandhe för wårt LijfRegemente
will ännu låta eder tillstella 1000 Rdr
befallandes Eder gudh alsmächtig nå-
delig af Lais d 13 April 1701.
Carolus

brännande i Ryssland förbiudes, sampt att inkomma med Journaler befalles.

******

8/49

Högwälborne Hr Barron General Leutnant och
Öfwerste!

Emedan man finner, att strax wid LijfRegementet
qwarter, några Gods finnes, hwar af de af LijfRege-
mentet som hafwa mangel, kunna så lenge Sub-
sistera in till des Regementet opbryter till Winter
qwarteren. Altså har iag för Godset  Essern, som ligger
långt ifrån Regementet, istellet fölliande Godsen sla-
get. Nembl: Lilla och Stoora Elchshem, Händrengs
Asiten och Korfs Assiten; hwilket iag intet kunnat
underlåtha med detta Hr General Leutnanten
att berätta och förblif:r
Högwälborne Hr Barrons General Leut-
nantens och Öfwerstens

Wurgen d: 29              tienstskyldigste och
Novemb:r 1701           hörsamste tienare
Jöran Adlersteen

Till Hr Bar: och Gen: Leutn: Spens

9/49

Utanpåskrift/Kuvert:

A Monsieur
Monsieur le Baron Jacob Spens
General Leutnant de Caval-
lerie
á Ober Barten

*****

Höghwälborne Hr Baron
och General Leutnant

Såsom Hr Rummel von Bornsathen
sig på det aldrahögsta beklagat, huru han
med 2:ne Compagnier och 4 Corporalskap
af LijfRegemente är worden belagd, hwil-
ka nu mehra det på hans Gods hafwa fou-
rage och underhåld skolla hafwa förtärt
at der intet mehra skalla wara at tilgå
så emedan iag förmenar det igenom dhe
hielpqwarter som iag senast assignerade
Regementet skulle hafwa så mycket
bettre, dess uthkomme, så lemnar iagh
lijkwähl til Hr General Leutnantens
goda Disposition, att stella den or-
dres i Regements qwarteren, at det
ena hielper det andra, in til dess op-
brotten kan skee i winterqwarteren
på det intet det ena qwarterat må
ljda mehra än det andra. Jag för-
blif:r
Höghwälborne Hr Baronens och
GeneralLeutnantens

Libou d: 6 xbr             tienstskyldigste och
1701                            hörsamste tienare
Jöran Adlersteen

10/49

Utanpåskrift/Kuvert:

Monsieur
Monsieur le Baron
de Spens General Leut-
nant a Colonel des Cavallerie pone sa
Majeste de Swede
á
Ofwerbard

*****

Högwälborne Hr Baron General Leutnant
och Öfwerste

Nu på stunden bekom iag Hr General Leutnantens
bref af den 5 hujus huar af iag seer huru slät det
tillstår i quarteren, huilket iag af alt hierta
beklagar; Och som hans kongl: Maij:t intet ännu wa-
ret här och giordt något uthslag om Winterquar-
teren, så törs fuller ingen menniskia dem
röra wid sådant tillfelle och för än Arméen
skall crepera, så wore fuller bettre at man
lät någre compagnier af huardera Regemen-
tet opbryta och marchera till Winterquar-
teren; doch önskade iag här öf:r at hafua
Hr General Leutnantens goda gotfinnande
och Råd. Här innelycht har Hr General
Leutnanten at see, huru på huad sät man
kan komma effter, till söökia både op
skoor och hafran på lilla Crutten. I det
öfrige giör iag min hörsamste recom-
mendation såsom den som är
Högwälborne Hr Baron General Leutnantens
och Öfwerstens

Libou d 9 Dec:                        Hörsamste och tienst
1701:                           skyldigste tienare
Jöran Adlersteen

11/49

Utanpåskrift/Kuvert:

fbr a Monsieur
Monsieur le Baron Spens
General Major de Cavallerie
/a Stockholm

*****

Högwälborne Hr Baron och General Major.

Erick Dahlbergs brev
till Jacob Spens
1:o) Riga d. 13 jan. 1710: ang. ställningen och pla-
nerna, samt om utfärdande av proklamationer (”tryckta patent”) t. undersåtarne ang.
kontributioner.
2:o) Riga d. 20 jan. 1701: ang. prins Ferdinand av Kurland och hans spioner ”degniserade
såsom tobakskrämare”.
3:o) Riga d. 23 jan 1701: tackar f. mottagna under-
rättelser m.m.
4:o o 5:o) Två st. Riga d. 27 jan 1701 dagteckn. brev ,
m. tysk stil o på tyska språket.
6:o) Riga d. 11 febr. 1701: en lyckönskan i anl. av
en ”lycklig reucontre” med fienden vid
Koikull samt om den tillämnade drabb-
ningen v. Pitschull (Petjory)
7:o o 8:o) Två st. Riga d. 18 febr. o 20 febr. 1701
dagteckn. brev på tyska avhandlande
inre polit. förhållanden i Lifland o Polen.
9:o) Riga d. 16 mars 1701: en lyckönskan i
anledn. av, den vunna framgången v. Pitschull
10:o) Riga d. 16 mars 1701: Talar bl.a om ett D:s:
brev av d. 13 mars, vilket möjl. aldrig
framkommit. Handlar även om sachs.
truppernas rörelser
11:o) Riga d. 23 mars 1701: Ang. åtgärderna i

12/49

”de Kokenhusiske districten att återdrifwa
de Sachsiske, samt Cosackernas ströfningar.”
12:o) Riga d. 27 mars 1701: om trupprörelser, provi-
antering m.m.
13:o) Riga d. 3 april: ang. avsändande av 200 ryttare
fr. Riga t. överste Albedyll i Kokenhusen.
14:o) Riga d. 8 maj 1701: ang. utlåning av handkvar-
nar fr. förrådet i Riga t. Lifreg:et.

Till Överste W. A. Schlippenbach.
Riga d. 3 febr 1701: m. tysk stil o på tyska, Synes
avhandla spioneriet v. arméen.

C. G Rehnskiölds brev t. Jacob Spens
1:o) Stockholm d. 23 jan. 1700;
2:o) Lais d. 19 jan. 1701;
3:o) Lais d. 17 febr. 1701;
4:o) Lais d. 17 mars 1701;
5:o) Lais d. 4 april 1701;
6:o) Lais d. 13 april 1701;
7:0) Lais d. 19 april 1701;

*****

Högwälborne Hr baron och General Major

At hans kongl. Maij:tt i nåder hafwer Opdragit
Hr General majoren defensions wärcket derwed
Ryska gräntzen förnimmer Jag rätt gerna uthur
Hr Gen: Majorens skrifwelse af d: 10 hujus, seen-
des derjämpte uthur den communication som Hr
General Majoren behagat gifwa mig af sin instru-
ction, huru såssom undersätarne på den tracten
komma till at opbiudas till wärckets desto kraffti-
gare bijträdande och understöd at när så befalles
sättia fiendens land i Conribution, till hwilken
ända jag härmedelst will hafwa informerat mig
om Hr General Majoren finnernödigt at man
här låter någre tryckta patent derom uthgå,
eller om Hr Gen: majoren pröfwar at wederböran-
de uppå den notification som reda kan wara uth-
gången, sig willigt nog inställa, williandes
Jag intet manquera at effter all möyeligheet
promt räka Hr Gen: Majoren handen, uthi alt

13/49
hwad Hr General Majoren kan behöfwa tillita
mig om, sampt med Hr Gen: Majoren Commu-
nicera hwad man af fiendens contename[?]
på denne sijdan bemärka kan, nu för
tijden drager sig dess trouper någre starkare
emot Dynkanten tilhopa än härtills warit,
och samblas der på andre sijdan een stoor
deel proviant sampt fourage huruwijda
det skier för någon dessein emot denne
fästningen, eller i regard till någon annan
författnin i fruktan för kongl: Maij:tt
Armeé. måste närmare afsees, jag för-
wäntar med påsten som 2 gångor om wekan
passerar genom Sagnitz ifrån H: Gen: Ma-
joren part af det som hoos honom tijdh
effter annan förefaller. Och förblifwer
Högwälborne Hr Barons och
General Majorens
Riga d. 13 Jan:                        Tienstwillige tiänare
1701.                           E J Dahlbergh

kunde herr General Maioren Wnder tijden
låta någre partier gå emot Dÿneströmmen
torde det förrykia fiendens Concepter och
hindra att dee icke gå öfwer hijt i Landet
och sköfler
******
14/49

Utanpåskrift/Kuvert:

A Monsieur
Monsieur le Baron
Spens General Major
de Cavallerie
/ a Sagnitz

*****

Högvälborne Hr Baron och General Major.

Såssom Jag hafwer fått den ouverture at Printz
Ferdinand af Churland hafwer uthsändt åthskillige
spioner deguiserade såsom tobakskrämare att
begifva sig till hans Maj:ts Armée och derunder
skieen af sådan handtering i det dhe een deel tobak
till salu medföra sökia noga at uthleta och
Spionera Hans Maij:ts troupers positur och tillstånd,
så har iag eij underlåta wehlat at gifva Hr Gene-
ral Majoren sådant wed handen, på det om såda-
na tobakskrämare uthur Churland skulle wed Hr
Gen: Majorens trouper sig infinna, Hr General
Majoren dem då må kunna effterslå och fast-
taga Jag förblif:r:

Högvälborne hr Baron och General
Majorens

Tienstwilligste Tiänare
Riga d: 20 Jan:            E J Dahlbergh
1701./

*****

15/49

Utanpåskrift/Kuvert:

A Monsieur
Monsieur le Baron
Spens General Major
de Cavallerie
a Sagnitz

*****

Högwählborne Hr Baron och General Major,

Jag tackar Hr General Majoren skyldigst för den
gifvne effterrättelse om det som å des ort passerar
och förnimmer derjämpte hwad Hr General Majo-
ren förmehnar wara i wägen at något partie
därifrån eij wähl kan gå hijt åt Dynströmmen,
hwilket Jag likwähl för sine wisse wichtige or-
saker skull gerna skulle hafwa sedt, dock som
Jag och hafwer i underdånighet skrifwit hans
Maj:tt till om någon slijk författning som sig
hijt åth wända kunde, så förwäntas deruppå
hwad hans Maij:tt i nåder godtfinner, och
förblifwer

Högvälborne Hr Barons och General
Majorens

Tienstwilligste Tiänare

Riga 23 Jan:    E J Dahlbergh
1701.

16/49

A Monsieur
Monsieur le Baron Spens
General Major de Cavallerie
a Sagnitz

*****

Brev på tyska daterat Riga d 27 januar 1701 från E J Dahlbergh

17/49

A Monsieur
Monsieur le Baron
Spens General major
de Cavallerie
a Sagnitz

******

Brev på tyska daterat Riga d 27 Januar 1701 från E J Dahlbergh

18/49

forts.

19/49

*****

Högwälborne Hr Baron och General Major.

Uthur Hr General Majoren sidsta af d: 8 huius
har jag förnummit hur lyckelig rencontre som et
lijtet partie af Hr General Maiorens Regimente
hafwer hafft med 400 man af Ryssarne wid Koikull,
Ock som Hr General Maioren deriempte förmäler
sig i herrans nambn ärner med hela Regimentet
sampt Hr Översten Schlippenbachs Dragoner ock
een dhel Infanterie gå på dhet fientelige corps som
wed Pitschur står, så önskar iag den högste Gud må
der till förlähna god Success, ock förmodar
med nästa att få hugnelige tijender at sådant
wähl  aflupet är, förblifvandes stedse

Högvälborne Hr Baron och General Majorens

Riga 11 februar           Tienstwilligste
1701                            E J Dahlbergh

*****

20/49

Utanpåskrift:

Monsieur
Monsieur le Baron Spens General Major de
Cavallerie a Sagnitz

******

Brev på tyska daterat Riga d 18 Februari 1701 från E J Dahlbergh

21/49

forts.

*****

22/49

A Monsieur
Monsieur le Baron
Spens General Major
de cavallerie
a Sagnitz

*****

Brev på tyska datarat Riga d 20 Faberuari 1701 från E J Dahlbergh

23/49

forts.

*****

24/49
A Monsieur
Monsieur le Baron
Spens general Major
de cavallerie
a Sagnitz

*****

Högwählborne Hr Baron och General Major,
pras. d. 11 Om morgon

Som Jag reda tilförene hafwer genom Hr Öfversten
Schlippenbach sampt elliest fådt relation af den
lyckelige förrättning hwilken under Hr General
Majorens Conduite wid Pitzur föreföll, så tackar
Jag iämwähl Hr General Majoren för den Commu-
nication som han uthi sitt sidsta mig deraf part
gifwit, förnimmer iäm wähl hwad kundskap
Hr General Majoren å sin ort inhämtat af een
stark march genom Illuxt[?] och Dyneborg medh
ett stoort Artillerie som Ryssarne skole för
händer hafwe, derom hafwer man fuller här
ingen effterrättelse, och ehuruwähl förmodas will,
at dhe af Hr General Majoren uthsände partier
närmare kundskap läre bringa, deraf man och
torde finna at samma march mehra af et benct[?]
än någon reelitet består, icke dess mindre är
altijd säkrast at på alla kanter see sig wäl före
och kan man intet weta hwart konungens i

25/49

i Pohlen egentelige afseende med sine tillsamman-
dragne trouper sampt concerterade dessein med
Czaren egenteligen hwälfwa will, iag förbl:r
Högvälborne Hr Barons och General Majorens,

Riga 9 Martij               Tienstwilligste
1701                            E J Dahlberg

26/49

Utanpåskrift/Kuvert:

A Monsieur
Monsieur le Baron Spens
General Major de Cavallerie
/ a Sagnitz

*****

Högwälborne Hr Baron och General
Major.

Jag twiflar intet Hr General Majoren hafwer
fått mit förra af d: 13 hujus, hwaruthi Jag
förmälte hwad tijender man här hade om dhe
Saxiske troupernes sammandragande opp i Polniska
Lifland, det samma Continuerar ännu och att
anstalt giöres skall till een bryggas öfwer-
slående öfwer Dynströmen oppe wed Kokenhusen
hafwandes dhe uthur Kokenhusen låtit till
troupperne uthföra een deel metalstycken,
Ammunition och Proviant, men hwart uth sielf-
we Desseinen sig hwälfwa will, kan man än-
nu intet rätt säkert afsee, Jag förblifver
Högwälborne Hr Barons och
General Majorens.

Riga d: 16 Martij         Tienstwilligste
1701.                           E J Dahlberg

ankomit dhen 18 dito och den 19 bewaret från Dorptsche Posten

Till Hr Gen. Major Spens.

*****

27/49
Kuvert:

A Monsieur
Monsieur le Baron Spens
General Major de Cavallerie
/ a Sagnitz

******

Högvälborne Hr Baron och General
Major.

At Hr General Majoren hafwer gifwit hr Öfwer-
sten Schlippenbach så wähl som och Hr Öfwersten
Albedyhl ordres om partiers uthsändande hwar
annan till mötes uthi den Kokenhusiska districten
at återdrifwa dhe Sachsiske samt Cosakernes ströf-
ningar, förnimmer iag så mycket heler som
den Contribution och arbete hwilket Commendanten
i Kokenhusen ännu dierfwes påbiuda här i lan-
det genom sådane partiers flijt och waksamheet
kan tilbakahållas, iag will och å denne sijdan
tillsee hwad härifrån kan en concert med samma
partier deruthi åstadkommas, Wij hafwe här
hafft dhe samma tijdender som Hr General Major
förmäler om en Ruptur emellan turcken och
Ryssland, Gudh gifwe sådant war sandt, dhe
hästar som Hr General Majoren åstundar för Lif-
Regimentet frucktar Jag knapt läre wara här
at bekomma, ståendes nu mehra sedan Dynen
snart blifwer öpen få eller inga Deserteurer

28/49

ifrån andra sijdan at förwänta i synnerheet
till häst, imedlertijd will Jag effterfråga
om här i staden någre goda borgare hästar
kunna för det opgifne prijs wara til kiöps,
Een Charta på i Ryssland har jag fuller intet
till hands, eij heller fins här hooss bookförarn
här i staden, uthan låfwar han at wijdare
willia sökia, om den någon annorstädes
är till fångs, då Jag gerna will betiäna
Hr Gen: Majoren der med, förblifwandes

Högvälborne Hr Barons och
General Majorens

Riga d: 23
Martij                          Tienstwilligste Tiänare
1701                            E J Dahlberg

*****

29/49

Omslag/kuvert:

A Monsieur
Monsieur Le Baron
Spens General Major
de Cavallerie
/ a Sagnitz

29/49

Omslag/kuvert:

feb. 11
A Monsieur
Monsieur Le Baron
Spens General Major
de Cavallerie
/ a Sagnitz

*****

Pras. d. 9 April

Högwählborne Hr Baron och General Major

Hwad Hr General Majoren mig uthi dess skrif-
welse af d: 25 hujus [=denna månad] behagat communicera, är och-
så kort tilförene ifrån Hr Öfwersten Albedyhl
inkommit, Jag är med Hr General Majoren uti
den tanckan eenig, at det förmodel. ingen serdeles
fahra hafwa lärer för denna tijden om någon fien-
telig entreprise emot Ronneburgske orten, dock är
försichtigheeten uthi all ting god, den ouverture
som är inlupen om dhe begge Sachsiske officerar-
ne som på Ronneburg warit, synes gifwe stoor
orsak at giöra sig af deras förehafwande när-
mare underrättat och consequenter der sig något
wijdare fördächtigt yppade, at då på dem ett
wakande öga må hafwas, hwarom Jag intet
twiflar at all nödig anstalt giord blifver, Om
hästarne som härifrån staden kunde ståå till
at erhålla för LifRegimentet har jag gifwit
Magistraten Commission at tillsee hwad dhem
möijeligst åstadkommas kan.  För Lieutenant
Gersdorf kan fuller här ingen Salvus Conductus

30/49

uthgifwas, uthan måste sökas hoos hans Kongl:
Maij:tt emedan sådant förmedelst en special
Resolution är resolverat at blifwa med hans Maij:ts Maj
Höga Thron, i öfrigit förblifver iag, och

Högvälborne Hr Barons och General
Majorens,

Riga d: 27 Martij                     Tienstwillige Tiänare
1701                                        E J Dahlbergh

31/49

Omslag/Kuvert:

feb. 20

A Monsieur
Monsieur Le Baron
Jacques Spens General Maior
de Cavallerie
a Sagnitz

******

pras. d. 9 Aprill

Högvälborne Hr Baron och General Maior

I dag har iag under Hr Öfwersten Albedylls couvert fått
Hr General Maiorens skrifwelse af d 29 passato [förra månaden] ock
deruthur sedt hurusom hans kongl. Maij:t hafwer befalt
at 200 Ryttare här ifrån Riga skole på Erla stöta
till dhe detachement samt Öfwersten Albedyll Opp-
emoot Kokenhusen föra skall till at afhämta det
proviant ock fourage som deromkring i förråd finnes,
Nu äre fuller ifrån hans Kongl Maj:t inga ordres om
samma 200 Ryttare ännu till mig ankomne, icke dess
mindre som Hr General Maioren så wäl som Hr Öfwersten
Albedyll sig derpå beroopar, så låter sig här så många
Ryttare som afgifves kunna, hålla sig beredskap att
med behörige officerare utmarchera till rendezvousplatsen
så snart iag får närmare notification om termine och
på hwilken de der skole möta de andra, men man lerer
intet kunna Oppbringa mehr än 125 man gemehne
ty finnarne måste här stå färdige at wed första ordre
som ifrån h. K.M:t dagel. förwäntas, gå sin koos till
armeen, at infinna sig wed deras Regimenter, iag
förblif:r Högvälborne Hr Baron och General Maiorens

Riga 3 april                  Tienstwillige Tiänare
1701                            E J Dahlberg

32/49

*****

Utanpåskrift/Kuvert:

A Monsieur
Monsieur le Baron Spens
General Major de Cavallerie
/ a Sagnitz

*****

Högvälborne Hr Baron och General Major,

Som Hr General Maioren uthi dess sidsta af d: 2
hujus [=denna månad] förmäler sig gerna hafwa någon effter-
rättelse om här i Riga finnas handqwarnar
at dess Regimente till låhns eller till
kiöps kunde få 1 à 2 på hwart Compagnie, så
lemnas deruppå till skyldigt swahr at man här
ingen uthwäg dhertill finner, warandes ett
hehlt ringa förråd för handen för den ordinarie
Garnizonen, elliest skulle Jag gerna sökia at
accomodera Hr General Majoren dermed, som
den der uthi allt öfrigit stedse är och förbl:r

Högwälborne Hr Barons och General
Majorens

Riga 8 Maij                 Tienstwilliger
1701                            E J Dahlberg

P.S.
Ehuru giärna Jag wille betiäna högwälb:ne
herr Gen: Maj: med handqwarnar så ähr
det fast omöijelig, det hafwer allena dee begge
wärfwader Regementerne Twenne på hwart
Comp. Men sådane stå effter ordre Marchferdige
medh första stöts till Armeen.

Till Hr Gen: Maj: Spens

33/49

A Monsieur
Monsieur le Baron Spens
General Major de Cavallerie
/a Sagnitz

*****

34/49

A Monseigneur
Monseigneur Le Baron General
Majour, Jacob Spens, Collonell
par Regiment du Corps de Roy
En Stockholm             Tres hamble

*****

detta bref blef genast beswaret

Högwälborne Hr Baron, General Major
och Öfwerste
Hr Broder

Såsom utaf kongl. StatsContoirets till
mig ankomne bref och Formerade
anstalt till dhe förordnade regemen-
ters marche åth Skåne, iag finner
ock af Lijfregementet 5 Compagnier
Nbl. Lifcompagniet, Majorens, Roslags,
Norra Uplands och Södermanlands
Compagnierne lärer marchera igenom
Sörmanland, Östergiötland, Jönkö-
pings lähn och ifrån Höreda i Crono-
bergs lähn till Losshult i Skåne,
hwarifrån dem wijdare quarter lä-
rer blifwa anwijst, Men dhe
fölliande 6 Compagnierna Nbl: Öfwer-
ste Lieutnantens, Öster Wässeman-
lands, Kungsöhrs, Fellingsbro, Öhrebro
och Öster Närikes Ciompagnier skola
marchera igenom Wässmanland,
Öhrebro, Östergiöttland, Jönkiöping
och Cronobergs läner, och sedan

35/49

Markaryd till Fahrhult i Skåne; Sko-
landes Wassbo Compagniet, som står
i Skaraborgs lähn gå igienom Elfs-
borgs lähn samt Halland och så wijda-
re ifrån Marqtorp till Betene i Skå-
ne; fördenskull och emedan iag jäm-
lijkt kongl. StatsContoires giorde författ-
ning här för nöden ock wetta ett
wist tahl af alt det manskap som
kommer att marchera åth Skåne, på
det uträkningen dereffter lijkmätigt
den förnyade Tågordningen må
kunna affattas och wijdare anskaffa
till deras qwarteer och underhåll giör-
ras; Altså täktes Msr General Maior
och Öfwerste till mig öfwersände en
richtig Rulla och förslag, så på Sta-
ben, öfwer- och underofficerare som ge-
mene af des anförtrodde regemente
hwilke komma att giöra denne
marche, särskilt förtecknandes huru dhe
af Staben, på desse twenne marchen för-
delte blifwa, och iag förblifwer
Högwälb:ne Hr Baron, General major
och Öfwerstens Msr Broders

Stockholm d 23           tienstwilligste tiänare
1700                            Carl G Rehnschiöldh

36/49

A Monsieur
Monsieur le Baron
Spens General Maior
et Colonel de cavallerie …
Corp
á Stockholm

*****